Štipendiá&Pôžičky Štipendiá — Informácie

 • Štipendiá v Bratislave

  461616 72724153

  Keďže Bratislava dominuje slovenskému kontextu aj v oblasti školstva, je samozrejmé, že univerzity a vysoké školy sídliace v našom hlavnom meste budú poskytovať pre študentov širokú škálu možností, zahŕňajúcu aj rôzne druhy štipendií.

   

  Pravidlá pre udeľovanie štipendií na Ekonomickej univerzite v Bratislave definuje Štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity nasledovne: univerzita udeľuje študentom sociálne, motivačné a doktorandské štipendiá, pričom ich udeľuje z prostriedkov určených na tento účel zo štátneho rozpočtu alebo vlastných zdrojov. Motivačné štipendiá je možné priznať na základe vynikajúceho plnenia študijných povinností alebo dosiahnutia vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, pričom je poskytované desiatim percentám študentov v študijných programov v dennej a osobitne desiatim percentám študentov v externej forme. Sociálne štipendiá sú udeľované na základe prijmu študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška štipendia sa odvodzujú zo súm životného minima podľa zákona č. 601/2003 Z. z. O životnom minime.

   

  Podobne má zadefinované pravidlá na udeľovanie štipendií aj Univerzita Komenského v Bratislave. Takisto udeľuje študentom štipendiá zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu UK, zo štátneho rozpočtu sú pokrývané náklady na sociálne a motivačné štipendium. Univerzita priznáva motivačné štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, prípadne v študijných odboroch určovaných v metodike vydanej ministerstvom. Pri rozhodovaní o priznaní odborového motivačného štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia, pričom rozhodujúcim je vážený študijný priemer. Jednorazové mimoriadne štipendium je študentom udeľované z vlastných zdrojov, takisto za vynikajúce plnenie študijných povinností.

             

  Slovenská technická univerzita na svojej internetovej stránke okrem pravidiel pre udeľovanie štipendií pre svojich študentov pravidelne prináša aj informácie o štipendiách na zahraničných vysokých školách, na ktorých sa môžu študenti zúčastniť. Zameraním sa ponuky štipendií a stáži týkajú hlavne technických odborov, keďže náplňou spadajú do kompetencii univerzity.

  Zdroj obrázku: sxc.hu