Štúdium v Bratislave Stredné školy — Informácie

 • Stredné školy v Bratislave

  High school woes 1173688 m

  Prichádzate do Bratislavy za účelom štúdia a čaká na vás stredoškolské štúdium? V tom prípade vás potešíme - Bratislava ponúka pre mladých ľudí naozaj množstvo možností, nevynímajúc zaujímavé a kvalitné stredné školy, v rámci ktorých sa môžete profilovať pre svoje budúce zamestnanie. Tieto školy ponúkajú všetky potrebné znalosti, ktoré potrebujete nadobudnúť ešte pred začiatkom štúdia na univerzite. V rámci slovenského školského systému trvá stredoškolské štúdium 4-5 rokov, najčastejšie je zakončené maturitnou záverečnou skúškou, ktorej zloženie je nevyhnutnou podmienkou prijatia na vysokú školu. Ktoré stredné školy v Bratislave patria z hľadiska zamerania medzi najzaujímavejšie a najunikátnejšie?

 • Základné školy

  Najrozšírenejšie a najpopulárnejšie sú na Slovensku gymnáziá s rôznym zameraním – tie totiž vo významnej miere umožňujú študentom sústrediť sa na rôzne odvetvia, ktoré následne môžu byť prehlbované v rámci vysokoškolského štúdia. Sem patrí napríklad Gymnázium Jura Hronca, zamerané na cudzie jazyky a patrí medzi pridružené školy UNESCO.  Na jazyky sa zameriava aj súkromné gymnázium Mercury, ktoré popri nich umožňuje profiláciu v rámci ekonomických predmetov. Špecifikami školy sú používanie rovnošaty a možnosť hrania golfu v rámci športovej časti štúdia. 

 • Bilingválne štúdiá

  Zahraničných študentov by mohlo zaujímať štúdium v dvoch jazykoch, čiže tzv. bilingválne štúdium. Klasické stredoškolské bilingválne štúdium v angličtine ponúka Gymnázium A. Einsteina. Vzdelanie v anglickom jazyku od materskej školy až po maturitu poskytuje Forel International High School, podobný záber v rámci angličtiny má aj The British International School. Bilingválnu výučbu v talianskom jazyku poskytuje Gymnázium L. Sáru. Pre zahraničných študentov je práve takéto dvojjazyčné štúdium atraktívne, prebieha totiž v cudzom jazyku a zahraniční študenti nepociťujú nijaký rozdiel oproti tým slovenským. Bratislava je multikultúrne mesto, preto vám štúdium v dvoch jazykoch vrelo odporúčame.

 • Športové&Umelecké školy

  Na prepojenie štúdia so športom je zamerané Športové gymnázium, pripravujúce študentov v rôznych športových disciplínach a hrdiace sa viacerými úspešnými a známymi absolventmi. Bratislava je multikultúrne mesto, preto vám štúdium v dvoch jazykoch vrelo odporúčame.

   Rôzne možnosti zamerania poskytujú aj odborné školy. Vzdelanie v rámci knihovníctva poskytuje Škola knihovníckych a informačných štúdií, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Na umeleckú tvorbu sa zameriava Súkromná stredná škola animovanej tvorby, kde je popri animovanej tvorbe študovať grafický, fotografický a odevný dizajn. Dizajn je možné študovať aj na Súkromnej strednej odbornej umeleckej škole dizajnu. Svoju kreatívnu stránku budete môcť rozvíjať aj na Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru. Dizajn, výtvarné znalosti či animovaná tvorba sú na Slovensku momentálne veľmi žiadané a preto ak pociťujete v sebe talent na niektoré z uvedených odvetví, vyskúšajte jednu z týchto škôl!

   Osobitnú kategóriu tvoria konzervatóriá – na tanec je zamerané Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, hudbu (či už hru na hudobné nástroje, kompozíciu alebo dirigovanie) je možné študovať na Konzervatóriu Tolstého. Odporúčame všetkým, ktorí sú umelecky nadaní a chceli by svoje schopnosti rozvíjať aj na strednej škole.

   Na záver dodávame, že zo všetkých uvedených škôl budete môcť plynulo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Veríme, že vás ponuka bratislavských stredných škôl oslovila a pri svojom vzdelávaní jednu z nich využijete!